Göm menyn

Fråga och kontakta

Har du frågor om biblioteket och våra tjänster, eller behöver hjälp med att hitta information, finns det flera olika sätt som du kan kontakta oss på.

Ikon föreställande samtalande personerChatt

Chatten är öppen måndag till fredag 10.00 - 16.00

Ikon föreställande en blyertspennaKontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, problem, felanmälningar och annat via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss

Ikon föreställande en pratbubblaTyck till om biblioteket

För att bli bättre vill vi veta vad du tycker! Via länken nedan kan du anonymt komma med idéer, förslag eller kritik.

Tyck till om biblioteket

Ikon föreställande en adresslappTelefon och e-post

Campus Norrköpings bibliotek: 011-36 30 60

Medicinska biblioteket: 010-103 14 28

Vallabiblioteket: 013-28 19 10

biblioteket@liu.se

Kontaktuppgifter till bibliotekets personal

Ikon föreställande ett kuvertPostadress

Linköpings universitetsbibliotek

581 83 Linköping


För postadresser till specifika campusbibliotek, se respektive bibliotekssida under avdelningen Om biblioteket.

För postadresser till specifika avdelningar, se sidan Organisation.

Ikon föreställande ett frågeteckenFrågor och svar

På bibliotekets Frågor och svar-sida hittar du vanliga frågor med svar kring biblioteket och våra tjänster.

Gå till Frågor och svar

De tio vanligaste frågorna:

Hur skriver jag en referens till ett domstolsbeslut?
Uppgifterna som ska finnas med i hänvisningen i din text är domstol och domnummer. Vid upprepningar kan du använda förkortningar för domstolarna. Den första gången ska du alltid ange hela namnet tillsammans med förkortningen.

Exempel i Harvard:

I din text: … i konflikten mellan … anser Marknadsdomstolen MD 2013:4 …

Högsta domstolens domar publiceras i Nytt juridiskt arkiv Avd. 1 och ska anges på följande sätt. Ange alltid årtal och vilken sida domen börjar på i den tryckta publikationen.

I din text: Enligt Högsta domstolen NJA 2017 s. 45 …

Enligt juridisk tradition brukar domstolsbeslut (rättsfall) inte anges i referenslistan. Om domstolsbeslutet ska stå i referenslistan kan det exempelvis göras på följande sätt.

Marknadsdomstolen MD 2013:4

Hur det tillämpas varierar mellan olika institutioner, hör med lärare/handledare.


Läs mer:Källhänvisningar Harvard / Umeå universitetsbibliotek.
Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P.H., 2012. Att skriva juridik: regler och råd, Uppsala: Iustus.

Wahlgren, P., Wrange, P. & Warnling-Nerep, W., 2004. Juridisk skrivguide, Stockholm: Norstedts juridik.

Hur refererar jag till lagar och författningar?
Exempel i Harvard:
I din text: Enligt 10 kap. 23 § av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) ska…
I referenslistan: SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.
Läs mer:Guide till Harvardsystemet / Högskolan i Borås.
Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P.H., 2012. Att skriva juridik : regler och råd, Uppsala: Iustus.
Wahlgren, P., Wrange, P. & Warnling-Nerep, W., 2004. Juridisk skrivguide, Stockholm: Norstedts juridik.
Hur refererar jag till föreläsningar & intervjuer?
Föreläsningar och intervjuer går under benämningen personlig kommunikation. Flera anvisningar från svenska lärosäten anger att personlig kommunikation ska skrivas i fotnoter.

Tänk på att använda en personlig kommunikation som referens kräver att du först har bett den tilltänkte om lov.

Exempel på referenser enligt Harvard, men det kan utformas lite olika.

Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan använda dig av en fotnot som beskriver när och var kommunikationen skett.

I den löpande texten:

Pettersson menar 1….

I fotnot underst på sidan:

Föreläsning: 1 Eva Pettersson Föreläsning i kursen XX . Linköpings universitet 19 sept. 2016.

Intervju: 1 Eva Pettersson Lärare på kursen XX, telefonsamtal den 11 feb. 2017.

Föreläsning: Var dock vaksam på om läraren har citerat någon annan då måste det framgå av din text att det inte är lärarens egna ord. Enligt Pettersson anser Vygotskij i sin bok…. Och så en fotnot på det i samma ordning med hänvisning till föreläsningen.

Läs mer: Guide till Harvardsystemet / Högskolan i Borås

Utomlands så verkar det råda full enighet om att personlig kommunikation inte ska redovisas i fotnoter. Däremot finns det olika versioner ifall intervjun ska anges i referenslistan eller inte.

Här följer två fristående exempel enligt Harvard.

Version 1: personlig kommunikation anges enbart i texten och inte i referenslistan.

I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars).

Version 2: personlig kommunikation anges både i texten och i referenslistan.

I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars).

I referenslistan: Rosell, M. (2017) Föreläsning om olika referensstilar, 15 mars.

Läs mer: Swinburne Harvard style guide.

Exempel på en referens enligt APA

I den löpande texten:

… men enligt sjuksköterskan A. Andersson (personlig kommunikation, 3 april 2017) är ”antalet deltagare för litet för att man ska kunna dra några slutsatser”.

Läs mer: Guide till referenshantering enligt APA-systemet/Röda korsets högskola.

Hur refererar jag till källor från Internet?
När författare finns så anges denne som huvuduppslag. I annat fall blir huvuduppslag den organisation, företag eller motsvarande som står bakom den aktuella webbsidan. Saknas även organisation eller liknande blir titel huvuduppslag. I slutet av referensen anger du åtkomstdatum, då du läste eller hämtade informationen från webbsidan.

I APA:

Röda korsets högskola (2014). Guide till referenshantering enligt APA-systemet. Hämtad 22 juni, 2016, från Röda korsets högskola, http://www.rkh.se/PageFiles/466/APA-referensguide.pdf

Läs mer: Guide till referenshantering enligt APA-systemet/Röda korsets högskola.

I Harvard:

SCB. (2011). Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter kommun och kön. År 1991-2010. [tabell]. http://www.scb.se [2016-06-22]

Läs mer: Guide till Harvardsystemet/Högskolan i Borås.
Hur hänvisar man till bilder som används i en rapport? Vad ska man skriva under själva bilden?
Hur det exakt ska se ut beror på vilket referenssystem som används. Generellt sett skriver man en vanlig referens under själva bilden.

Viktigt att tänka på är att det inte räcker med att referera till bilden. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs också.

Exempel i Harvard:

I din text:

…vilket framgår tydligt av diagrammet (Fig. 1) med tillstånd av X förlaget (Rosell 2017, s. 2).

I din referenslista:

Rosell, M. (2016). NoPlagiat : Helps students to avoid plagiarism and copyright issues. Paper presented at the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 November, 2016, Seville, Spain. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-139376

Läs mer: Guide till Harvardsystemet/Högskolan i Borås.
Hur refererar jag till ett EU-beslut?
Exempel i Harvard:

I din text:

(OJ No. L331 15.12.2001)

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG (OJ No. L331 15.12.2001)

Läs mer:
Guide till Harvardsystemet/Högskolan i Borås
Vad händer om jag inte lämnar tillbaka boken i tid?
Den som inte respekterar bibliotekets lånetid och lämnar tillbaka böckerna i tid riskerar att bli avstängd som låntagare och ersättningsskyldig. För att undvika krav - logga in på ditt konto och, då detta är möjligt, låna om!
Kan jag i min doktorsavhandling återanvända text genom parafrasering från en artikel jag skrivit tidigare?
Parafrasering, i betydelsen att författaren skriver om del eller delar av tidigare publicerad text, är tillåtet under förutsättning att fullständig referens anges till källan. Om det rör sig om ett kortare stycke text, infoga istället textstycket som citat och ange tydligt att stycket är ett citat samt fullständig referens till originalkällan inklusive DOI.
Hur hänvisar jag i andra hand?
Undvik att använda andrahandskällor då det finns en risk att informationen har förändrats på något sätt. Finns ingen annan möjlighet diskutera gärna situationen med din handledare först.

Andrahandskällan samt referatet till originalkällan anges i din text, men i referenslistan anges endast andrahandskällan.

I APA:

I din text: (Nightingale, 1869, refererad i Moberg, 2007).

I referenslistan: Moberg, Å. (2007). Hon var ingen Florence Nightingale: människan bakom myten. Stockholm: Natur & kultur.

Läs mer: Guide till referenshantering enligt APA-systemet: Svensk tolkning av APA – systemet för Röda korsets högskola.

I Harvard:

I din text: (Nightingale 1869 se Moberg 2007, s. 72)

I referenslistan: Moberg, Å. (2007). Hon var ingen Florence Nightingale: människan bakom myten. Stockholm: Natur & kultur.

Läs mer: Guide till Harvardsystemet/Högskolan i Borås.
Hur länge får jag låna?
Lånetiden är tre veckor. Om någon köar efter dig redan när du lånar boken är lånetiden en vecka. Lånetiden ändras inte när du väl har lånat, även om någon ställer sig på kö när du har boken hemma. Du kan låna om boken via Mina lån tio gånger, så länge ingen annan reserverar den.